HomeNedvědice
Ing. Pavel Trčka, znalecká kancelář
O firmě

Kontakt na nás

Ing. Pavel Trčka
Nedvědice 324
592 62 Nedvědice

t.: +420 566 566 535
m.: +420 606 750 644
e-mail: trckapav@seznam.cz

Služby

Oceňování

Oceňování majetku podniků a firem

Oceňování majetku podniků a firem při podnikových kombinacích dle zákona č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev

Oceňování privátních lékařských a stomatologických praxí

     Při oceňování majetku podniků, firem nebo lékařských a stomatologických praxí je vycházeno ze zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky ministerstva financí č. 279/1997 Sb. v platném znění a z mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů IVSC. Zpracovaným oceněním předchází důkladný právní, finanční ekonomický, daňový a technický rozbor.

Definice tržní hodnoty dle International Valuation Standards :

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.

Představuje to stanovení :

Důvody pro ocenění majetku podniku, firmy, lékařské nebo stomatologické praxe jsou následující :

Oceňování akcií a ostatních cenných papírů

Zahrnuje tyto základní druhy ocenění :

Oceňování pohledávek

Jde především o stanovení tržní hodnoty pohledávek pro cesi (postoupení).

Oceňování nehmotného majetku

     Jedná se o stanovení tržní hodnoty majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků – ochranných známek, patentů, licencí, know-how a goodwillu.

     Účel ocenění nehmotného majetku vychází většinou z konkrétních potřeb zadavatele. Jde  především o potřeby pro :

Znalecké posudky z výše uvedených oblastí oceňování majetku jsou zpracovávány pro potřeby malých i velkých zákazníků :

 

nahoru >>

Finanční a ekonomické poradenství

Tyto služby zahrnují veškeré ekonomické a finanční poradenství pro TOP management nebo vlastníky společností v oblastech :

1. získávání kapitálu – pro běžné i mimořádné potřeby podniku nebo firmy a rozhodování o jeho struktuře a jeho změnách. Jednotlivé úkony : 

2. provádění rozborové činnosti hospodaření  a finančních analýz včetně návrhů na opatření – pro efektivní řízení podniku nebo firmy

3. rozhodování o rozdělení zisku – reinvestice, tvorba dividendové politiky podniku nebo firmy

4. prognózování, plánování – na základě ekonomických rozborů a finančních analýz to představuje zaznamenávání, vyhodnocování, kontrolu a řízení budoucí hospodářské činnosti podniku nebo firmy

5. krizové řízení – nalezení optimálních opatření formou zpracování stabilizačních,
konsolidačních a revitalizačních programů k zabránění úpadku podniku nebo firmy
(konkurz, likvidace).

Postupuje se v následujících krocích :

nahoru >>

Odborná pomoc likvidátorům, správcům konkurzních podstat, exekutorům a daňovým poradcům

Jedná se především o řešení řady specifických úkolů souvisejících s daným právním režimem podnikatelského subjektu :    

(c) Ing. Pavel Trčka, CREATED BY SCRAP